"
?

,
!

: ,    
,   ,   ,   ?,   ,   ים,   ,   ימ,   מ,   מש,   ,   ת,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   00,   ,   ,   נ,   חר,   ׳×,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³,   ,   ֳ¨ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷,   ,   ,   חו,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ,   ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ°ֳ₪,   ֳ—,   ֳ—ֲ ֳ—ג€”ֳ—ֵ“,   מפק,   גל,   שב,   ׳×׳׳¨׳™׳›׳™ ׳’׳™׳•׳¡,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   מצ,   מט,   מדריכת,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× erp,   ׳©׳—,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³,   ׳³ֳ—,   ,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   ,   ,   áîçðä,   נהג,   מג,   מדים,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ³ײ³ג€“ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ׳©׳‘,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³׳’ג‚¬ֳ·׳³ֲ³,   ֳ¨ֳ©ֳ±,   ֳ—ֲ ֳ—ג€ֳ—ג€™,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ,   רכזת התרע×,   טיס,   מיונים,   גנ,   גולני,   תפקידים,   קצין,   שריון,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳ž׳׳‘׳—׳ ׳× ׳ž׳“׳¢׳™ ׳”׳”׳×׳ ׳”׳’׳•׳×,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳³,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲž׳³ֲ¦,   ׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ¨ ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ ׳³,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ»ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳Ÿֲ¿ֲ½?,   ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ₪ ֳ·ֳ¸ֳ·ֳ²ֳ©ֳ÷,   ֳ—ֲ¦ֳ— ֳ—ג€”ֳ— ֳ—ג„¢ֳ—?,   áä,   נח,   טירונות,   גיוס,   תצ,   קד,   קשר,   שח,   שיריון,   ײ³ֲ¡ײ³ג‚×,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ג€׳³ג€¢,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ֲ¥ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֲš,   ׳³ֲ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ— ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€œ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ן¿½,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ³ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲœ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ—,   ילת,   יוני,   הדרכ×,   ֳ´ֳ·ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ₪,   ֳ—ֲ ֳ—ֵ¾,   ,   ,   èéñ,   נמ,   ן¿½ן¿½ן¿½,   חובש,   מודיעין,   חיל,   בה,   הו,   תצפיתנית,   פיקוד,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ¸ײ³ֲ¥ײ³ֲ°ײ³ֲ¥ײ³ֳ·,   ׳,   ׳ž׳’׳‘,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳²ֲ³ײ²ֲ´׳²ֲ³ײ²ֲ·׳²ֲ³ײ²ֲ®׳²ֲ³ײ²ֲ¶׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ³ֲ·,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ג„¢׳³ֲž,   ׳³ֲž,   ׳³ֲ¦׳³ג€¢ ׳³ֲ¨׳³ֲ׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€™,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ»ן¿½׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֳ·׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   ׳³ֳ—׳³ֲ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ֲš ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   פקחית טיס×,   ,   ֳ¡ֳ₪,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ֳ—ֲ ֳ—ג€,   ֳ—ֲ¦ֳ—ֲ ֳ—ג€”ֳ—ֲ ֳ—ג„¢ֳ—ֲ,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   ,   èéøåðåú,   ôé÷åã,   ô÷çéú èéñä,   רכזת ניווט ותחקור,   מדריכת חיר,   מפקדת כיתת טירונים,   חינוך,   במחנה,   גבעתי,   דפר,   עובדת מבצעים אוויר,   קרקל,   קב,   ײ³ֲ¡ײ³ֲ®ײ³ֲ§ײ³ֲ°ײ³ג‚×,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±,   ׳˜׳™׳¡,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳²ֲ³ײ²ֲ¡׳²ֲ³׳’ג€šֳ—,   ׳³ן¿½׳³ֲ©,   ׳³ג€™׳³ג€¢׳³ֲœ׳³ֲ ׳³ג„¢,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲ©,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ¥ ׳³ג€¢׳³ג€׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳Ÿֲ¿ֲ½ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ ׳³ג€”׳³ֲœ,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲ¦׳³ן¿½ ׳³ג€”׳³ן¿½ ׳³ג„¢׳³ן¿½?,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲŸ ׳³ֲ¡׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ֲ¨,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲ©,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ²ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ֲ³ײ³ג€”׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳—׳•,   ,   ,   ,   נחל,   ,trhfh,   סקס,   ô÷îöéú,   רכזת התרעה,   רכזת שליטה קרקעית,   אריות הירדן,   משטרה,   חוקרת מודיעין ימי,   חוקרת פלילית,   בקרית שליטה ימית,   קצונה,   פקחית טיסה,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬ֲײ³ג€”׳’ג‚¬ג„¢,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ©ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ײ³ֲ´ײ³ֲ©ײ³ֲ·ײ³ֲ¥ײ³ֲ£,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳ž׳’,   ׳²ֲ³׳’ג‚¬ג€׳²ֲ²ײ²ֲ ׳²ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ§׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€÷׳³ֲ ׳³,   ׳³ג€™׳³ג€˜׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג„¢,   ׳³ג€”׳³ֲ§,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ג€׳³ֳ—׳³ֲ¨׳³ֲ¢׳³,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲœ׳³,   ׳³ֲž׳³ֲž׳³ֲ¨׳³ֲ,   ׳³ֲ§׳³ג€œ,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ן¿½׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³,   ׳™׳•׳ ׳™,   ֳ—ֲ¨ֳ—ג€÷ֳ—ג€“ֳ—ֲ× ֳ—ֵ¾ֳ—ג„¢ֳ—ג€œֳ—ֲ¢,   רכזת ביטחון מידע,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   סקס,   רכזת ביטחון מידע,   טכנאית אופטית,   חק,   משקית תש,   בקרית איסוף קרבי,   הדרכה,   שיריונ,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ®ײ³ֲ¶ײ³ֲ©ײ³ֳ·,   ׳ž׳˜,   ׳²ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¢׳³ֲ³ײ³ג€”׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .