"
?

,
!

: ,    
,   ?,   ,   ,   ,   ת,   ים,   נ,   מ,   ימ,   מצ,   חו,   ,   ,   ,   חיל,   הו,   ,   ,   00,   ,   מש,   שב,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³׳’ג‚¬ֳ·׳³ֲ³,   ׳ž,   ,   ֳ—,   ,   ,   ,   בה,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ,   ,   נמ,   נח,   שיריון,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ¸ײ³ֲ¥ײ³ֲ°ײ³ֲ¥ײ³ֳ·,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ERP,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֳ·׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—,   ,   ֳ¨ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷,   ֳ¨ֳ©ֳ±,   ֳ—ֲ ֳ—ג€,   במחנה,   שח,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ³ײ³ג€“ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ³,   13,   ,   ,trhfh,   נהג,   סקס,   מט,   מג,   חובש,   הדרכה,   פקידה,   ׳×,   ׳×׳׳¨׳™׳›׳™ ׳’׳™׳•׳¡,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— erp,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   01,   ,   טיס,   גנ,   קשר,   ײ³ֲ¡ײ³ֲ®ײ³ֲ§ײ³ֲ°ײ³ג‚×,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ³ג€”׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   10,   ,   ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ°ֳ₪,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   מדריכת,   משטרה,   קד,   שריון,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳²ֲ³ײ²ֲ´׳²ֲ³ײ²ֲ·׳²ֲ³ײ²ֲ®׳²ֲ³ײ²ֲ¶׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ³ֲ·,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ— ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€œ׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ֲ©,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ן¿½,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ֲœ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ—,   יוני,   ׳³ֳâ€,   הדרכ×,   ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ₪ ֳ·ֳ¸ֳ·ֳ²ֳ©ֳ÷,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ֳ—ֲ¦ֳ— ֳ—ג€”ֳ— ֳ—ג„¢ֳ—?,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ?³?—?³?€¢?³?—?³?€”?³ ?³?„¢?³?,   רכזת בקרה אווירית,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   øëæú ùìéèä ÷ø÷òéú,   חר,   בקרית שליטה ימית,   גיוס,   קצונה,   קב,   שיריונ,   פיקוד,   ׳,   ׳³,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ֲ§,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ»ן¿½׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   02,   ֳ—ֲ₪ֳ—ֲ§ֳ—ג€”ֳ—ג„¢ֳ—ֲ× ֳ—ֻœֳ—ג„¢ֳ—ֲ¡ֳ—,   ,   ,   èéøåðåú,   ן¿½ן¿½ן¿½,   טירונות,   מודיעין,   חינוך,   גבעתי,   תפקידים,   עובדת מבצעים אוויר,   קצין,   פקחית טיסה,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ©ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ§ײ³ֲ©ײ³ֳ· ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±ײ³ג‚×,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ®ײ³ֲ¶ײ³ֲ©ײ³ֳ·,   ׳¦׳™׳•׳“,   ׳ž׳˜,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳©׳‘,   ׳©׳—,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳²ֲ³׳’ג‚¬ג€׳²ֲ²ײ²ֲ ׳²ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ג€™׳³ג€˜׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג„¢,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲ¦׳³ן¿½ ׳³ג€”׳³ן¿½ ׳³ג„¢׳³ן¿½?,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ג€׳³ֳ—׳³ֲ¨׳³ֲ¢׳³,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲž׳³ֲ¨׳³ֲ,   ׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ¡ ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ¨ ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,   ׳³ֲ³ײ²ן¿½,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   ילת,   פקחית טיס×,   ,   ,   ֳ¡ֳ₪,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ֳ´ֳ·ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ₪,   ֳ—ֲ ֳ—ג€”ֳ—ֵ“,   ֳ—ֲ ֳ—ֵ¾,   ?ֲ´?ֲ·?ֲ®?ֲ¶?ֲ©?׳§,   ?ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ³?ֲ³?ג‚¬ג„¢?ג€™?ג‚¬??ֲ¬?ֲ»???ֲ³?ֲ³?ֲ²?ֲ³,   áîçðä,   áä,   èéñ,   ôé÷åã,   ô÷îöéú,   מדריכת חיר,   חק,   מפק,   מיונים,   גל,   גולני,   קרקל,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬ֲײ³ג€”׳’ג‚¬ג„¢,   ײ³ֲ¡ײ³ג‚×,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±,   ׳ž׳’׳‘,   ׳§׳©׳¨,   ׳³ן¿½׳³ֲ©,   ׳³ג€™׳³ג€¢׳³ֲœ׳³ֲ ׳³ג„¢,   ׳³ג€”׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֲž׳³ֲ¨ ׳³ג€׳³ג€™׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲœ,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֳ—׳³ֲ©,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ»ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ³ֳ–ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   טייס,   מדים,   משקית מתנדבים,   תצ,   תותחנים,   שחרור,   שייטת 13,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ײ³ֲ´ײ³ֲ©ײ³ֲ·ײ³ֲ¥ײ³ֲ£,   ׳×׳¦׳₪׳™׳×׳ ׳™׳×,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲ©,   ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ,   ׳³ֲ ׳³ג€,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€™,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ֲ¥ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֲš,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ§׳³ג€œ,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ ׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ³ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ ׳³ג„¢׳³?,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֳ—׳³ֲ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ֲš ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   ׳™׳ž,   ׳™׳•׳ ׳™,   ֳ—ֲ ֳ—ג€ֳ—ג€™,   ??׳“׳¨׳™׳›׳× ERP,   רכזת התרע×,   ô÷çéú èéñä,   רכזת התרעה,   ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   אלחוטנית חוף,   מדריכת סימולטור,   חובשת,   חוקרת מודיעין ימי,   בקרית איסוף קרבי,   דפר,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳ž׳’,   ׳§׳¨׳§׳œ,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳²ֲ³ײ²ֲ´׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ²ֲ·׳²ֲ³ײ²ֲ¥׳²ֲ³ײ²ֲ£,   ׳³ג€œ׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ג€œ׳³ג€˜׳³ֲŸ,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג€,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .