"
?

,
!

: ,    
?,   ,   ,   ,   00,   ,   ,   קד,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   פקחית טיסה,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ׳ž׳©,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,   ׳³ֲ²ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¨׳³ֲ²ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©׳³ֲ²ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ±,   ׳³ֲ³ײ²,   מג,   מדים,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ®ײ³ֲ¶ײ³ֲ©ײ³ֳ·,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳¨,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× erp,   ׳³ג€”׳³ֲ§,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ³ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲž,   ימ,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ,   נהג,   סקס,   קצונה,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ©ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ׳×,   ׳¡׳§׳¡,   ׳ž׳’,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֳ—,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   ֳ—,   נ,   חובש,   קב,   ײ³ֲ´ײ³ֲ©ײ³ֲ·ײ³ֲ¥ײ³ֲ£,   ׳,   ׳ ׳—,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳×׳׳¨׳™׳›׳™ ׳’׳™׳•׳¡,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳Ÿֲ¿ֲ½?,   ׳³ֲ©׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ»ן¿½׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   02,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ,   ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ°ֳ₪,   ֳ¨ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷,   ֳ—ֲ ֳ—ג€ֳ—ג€™,   ֳ—ֲ¨ֳ—ג€÷ֳ—ג€“ֳ—ֲ× ֳ—ֵ¾ֳ—ג„¢ֳ—ג€œֳ—ֲ¢,   ,   ,   נח,   טייס,   חק,   מודיעין,   מיונים,   שח,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ¸ײ³ֲ¥ײ³ֲ°ײ³ֲ¥ײ³ֳ·,   ׳ ׳”׳’,   ׳¦׳™׳•׳“,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳ž׳˜,   ׳ž׳’׳œ׳Ÿ,   ׳ž׳’׳‘,   ׳©׳‘,   ׳©׳—,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   ׳—׳•׳‘׳©,   ׳—׳•׳‘׳©׳×,   יוני,   13,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ,   ֳ¨ֳ©ֳ±,   ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ₪ ֳ·ֳ¸ֳ·ֳ²ֳ©ֳ÷,   ֳ—ֲ ֳ—ֵ¾,   ֳ—ֲ¦ֳ— ֳ—ג€”ֳ— ֳ—ג„¢ֳ—?,   ֳ—ֲ¦ֳ—ֲ ֳ—ג€”ֳ—ֲ ֳ—ג„¢ֳ—ֲ,   נמ,   סקס,   ×¦× ×—× ×™×?,   מ,   רכזת ניווט ותחקור,   טיס,   טירונות,   מצ,   מט,   מכית,   מש,   משקית תש,   חובשת,   מפק,   מידע,   שיריונ,   שייטת 13,   פקידה,   ײ³ג€”,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”ײµֲ¾,   ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±,   ׳ž,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳ž׳₪׳§׳“׳× ׳›׳™׳×׳× ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳™׳,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳”׳’׳ ׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳³,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ֲž׳³ג€÷׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€™,   ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ ׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€,   ׳³ֲ©׳³ג€”׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ»ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬׳’ג€žֲ¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ³ג€”׳³ֲ³ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ים,   ילת,   ת,   תצ,   תצפיתנית,   קצי×?,   קשר,   שריו×?,   שיריון,   שחרור,   01,   ,   ,   ,   ,   ,TRHFH,   ?ֲ¢?ג€¢?ג€˜?ג€œ?? ?ג€”?ג€œ?ֲ¨ ???ג€˜?ֲ¦?ֲ¢?ג„¢??,   ?ֲ³?ג‚¬ג€?ֲ²?ֲ¡?ֲ³?ג‚¬ג€?ֲ²?ֲ§?ֲ³?ג‚¬ג€?ֲ²?ֲ¡,   ?ֲ³?ֲ©?ֲ³?ג€žֲ¢?ֲ³?ֲ¨?ֲ³?ג€žֲ¢?ֲ³?ג‚¬ֲ¢?ֲ³,   ô÷îöéú,   צנחנים,   ן¿½ן¿½ן¿½,   ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½,   חר,   מגן סייבר,   מדריכת,   מדריכת חיר,   מדריכת ERP,   משטרה,   משקית מתנדבים,   מפקדת כיתת טירונים,   חיל,   חינוך,   הדרכה,   הו,   ת,   שב,   פקמצית,   פיקוד,   ײ³ג€”ײ²ֲ ײ³ג€”׳’ג‚¬ג€ײ³ג€”ײµג€œ,   ײ³ֲ¡ײ³ג‚×,   ײ³ֲ¡ײ³ֲ®ײ³ֲ§ײ³ֲ°ײ³ג‚×,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ§ײ³ֲ©ײ³ֳ· ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±ײ³ג‚×,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳”,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳˜׳™׳¡,   ׳ž׳™׳œ׳™׳,   ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳ž׳•׳“׳,   ׳§׳¦׳•׳ ׳,   ׳§׳“,   ׳§׳‘,   ׳©׳¨׳™׳•ן¿½?,   ׳²ֲ³ײ²ֲ¡׳²ֲ³ײ²ֲ®׳²ֲ³ײ²ֲ§׳²ֲ³ײ²ֲ°׳²ֲ³׳’ג€šֳ—,   ׳³ג€™׳³ג€¢׳³ֲœ׳³ֲ ׳³ג„¢,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲ©׳³ֳ—,   ׳³ֻœ׳³ג€˜׳³ג€”,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ֲ,   ׳³ֲ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֳ— ׳³ג€׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€œ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ©׳³ג€”,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¦׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳Ÿֲ¿ֲ½,   ׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ©׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ»ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¦,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³,   ׳‘׳”,   ú,   âåìðé,   שריון,   שלישות,   שח,   ׳ ׳â€,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   הדרכ×,   ֳ¡ֳ₪,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ֳƒג€”ֳ‚ֲ ֳƒג€”ֳ¢ג‚¬,   ֳ—ֲ ֳ—ג€”ֳ—ֵ“,   ֳ—ֲ¨ֳ—ג€÷ֳ—ג€“ֳ—ֲ× ֳ—ג€ֳ—ֲ×ֳ—ֲ¨ֳ—ֲ¢ֳ—,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ³ֳ–ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   × ×—,   נחל,   × ×”×’,   ???????????????????????????????,   ????????????????????????????????????,   ???¿?½???¿?½???¿?½,   ???ֲ©?ֻœ?ֲ¨?ג€,   ?ג€?ג€œ?ֲ¨?ג€÷?ג€,   ?ײ²ֲ³?ײ²ֲ§?ײ²ֲ³?׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ,   ?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½?׳Ÿֲ¿ֲ½,   ?¢?•?‘?“?׳ ?—?“?¨ ???‘?¦?¢?™??,   ?©?™?™?˜?? 13,   ?³?´?³?·?³?®?³?¶?³?©?³?·,   ?³?€”?²?¡?³?€”?²?§?³?€”?²?¡,   ?ֲ³?ֲ¦?ֲ³?ג‚¬ֲ¢ ?ֲ³?ֲ¨?ֲ³???ֲ³?ֲ©?ֲ³?ג‚¬ֲ¢?ֲ³??,   רכזת התרע×,   ôé÷åã,   øëæú ùìéèä ÷ø÷òéú,   נמ,   ן¿½ן¿½,   טכנאית אופטית,   מגב,   מדריכת סימולטור,   מדריכת הגנה אווירית,   משקית ניווט ותחקור,   חו,   חוקרת מודיעין ימי,   בה,   גבעתי,   גולני,   גיוס,   דפר,   תותחנים,   תפקידים,   קצין,   קרקל,   שריון,   שלישות,   שיריון,   ײ³ג€,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ³ײ³ג€“ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ׳ ,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳ž׳׳‘׳—׳ ׳× ׳ž׳“׳¢׳™ ׳”׳”׳×׳ ׳”׳’׳•׳×,   ׳ž׳₪׳§,   ׳ž׳™׳œ׳•׳׳™׳,   ׳©׳œ׳™׳©׳•׳×,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳²ֲ³ײ²ֲ¨׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ²ֲ±,   ׳²ֲ³ײ²ֲ´׳²ֲ³ײ²ֲ·׳²ֲ³ײ²ֲ®׳²ֲ³ײ²ֲ¶׳²ֲ³ײ²ֲ©׳²ֲ³ײ³ֲ·,   ׳³ן¿½,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .