'
"
?

,
!

: ,    
,   ,   ,   ?,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   00,   ,   ,   ,   ׳×,   ,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֲž׳³ֲ¨ ׳³ג€׳³ג€™׳³ג€˜׳³ג€¢׳³ֲœ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ן¿½ן¿½,   ׳³ֲ³,   ,   ,   ,   ,   ,   ׳¦׳™׳•׳“,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   02,   מ,   טכנאית אופטית,   מש,   ײ³ג€,   ׳ž,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳¡׳™׳ž׳•׳œ׳˜׳•׳¨,   ׳³ן¿½׳³ֲ©,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³,   ילת,   במחנ×,   ,   משקית מתנדבים,   מפק,   חילוץ והצלה,   ת,   שח,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ³ײ³ג€“ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ׳,   ׳׳¨׳™׳•׳× ׳”׳™׳¨׳“׳Ÿ,   ׳ž׳’,   ׳©׳™׳™׳˜׳× 13,   ׳©׳—,   ׳³ֲ ׳³ג€,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ³ײ²ֲ²׳²ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ ׳³ג„¢׳³?,   ׳’׳•׳œ׳ ׳™,   01,   ,   ,   ,   ,   ,   ,   חוקרת פלילית,   קצין,   פקידה,   ײ³ג€”ײ²ֲ¡ײ³ג€”ײ²ֲ§ײ³ג€”ײ²ֲ¡,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ®ײ³ֲ¶ײ³ֲ©ײ³ֳ·,   ׳ž׳›׳™׳×,   ׳§׳¦׳•׳ ׳” ׳™׳™׳¢׳•׳“׳™׳×,   ׳©׳—׳¨׳•׳¨,   ׳³ג€˜׳³ֲž׳³ג€”׳³ֲ ׳³,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ ׳³ג€׳³ֲ׳³ג€¢׳³ג€¢׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲŸ ׳³ֲ¡׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ג€˜׳³ֲ¨,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ©,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³,   13,   669,   ,   ,   ֳ¨ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷,   ֳ´ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ£,   ֳ´ֳ·ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ÷,   תצ,   ׳ ׳—,   ׳ ׳—׳œ,   ׳¨׳›׳–׳× ׳©׳œ׳™׳˜׳” ׳§׳¨׳§׳¢׳™׳×,   ׳×׳׳¨׳™׳š ׳’׳™׳•׳¡,   ׳×׳׳¨׳™׳›׳™ ׳’׳™׳•׳¡,   ׳ž׳׳‘׳—׳ ׳× ׳ž׳“׳¢׳™ ׳”׳”׳×׳ ׳”׳’׳•׳×,   ׳׳œ׳—׳•׳˜׳ ׳™׳× ׳—׳•׳£,   ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳•׳×,   ׳ž׳™׳œ׳™׳,   ׳§׳¦׳•׳ ׳,   ׳©׳™׳¨׳™׳•׳,   ׳³,   ׳³ג€˜׳³,   ׳³ג€œ׳³ג‚×׳³ֲ¨,   ׳³ג€÷׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ג€™׳³,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲ¡,   ׳³ֲž,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ¨,   ׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ג€™׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ§׳³,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ג€ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ֳ—,   ׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ֲ¦׳³ג€¢׳³ֲ¨ ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲž,   ׳³ֳ—׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳™׳ž,   ׳—׳•׳§׳¨׳× ׳ž׳•׳“׳™׳¢׳™׳Ÿ ׳׳•׳•׳™׳¨,   ׳’׳‘׳¢׳×׳™,   ׳©׳â€,   ,   ֳ¡ֳ®ֳ§ֳ°ֳ₪,   ֳ—ֲ¡ֳ—ֲ§ֳ—ֲ¡,   ֳ—ֲ³ֳ‚ֲ©ֳ—ֲ³ֳ¢ג‚¬,   ,   ,   ,   רכזת שליטה קרקעית,   חובשת,   מודיעין,   עובדת חדר מבצעים,   ײ³ֲ´ײ³ֲ·ײ³ֲ§ײ³ֲ©ײ³ֳ· ײ³ֲ¨ײ³ֲ©ײ³ֲ±ײ³ג‚×,   ׳ ,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳¨׳›׳–׳× ׳‘׳™׳˜׳—׳•׳Ÿ ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ג€,   ׳³ֲž׳³ג€¢׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ¢׳³ג„¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲž׳³ֻœ,   ׳³ֲž׳³ֲ©׳³ֻœ׳³ֲ¨׳³,   ׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ֲ¨,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³,   ׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ֳ—׳³ג€”׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֳ—׳³ֲ§׳³ֲ©׳³ג€¢׳³ג€˜,   ׳₪׳§׳—׳™׳× ׳˜׳™׳¡׳,   ׳‘׳•׳“׳§׳× ׳×׳•׳›׳ ׳,   ׳”׳•,   ים,   10,   55,   ,   ֳ¡ֳ₪,   ,   ,trhfh dhux,   מכית,   עובדת מבצעים אוויר,   שב,   ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ג€šײ²ֲ©ײ³ג€”ײ²ֲ³ײ³ֲ¢׳’ג€šֲ¬,   ׳¨׳›׳–׳× ׳ž׳™׳“׳¢,   ׳×׳₪׳§׳™׳“׳™׳,   ׳ž׳™׳œ׳•׳׳™׳,   ׳ž׳“׳™׳,   ׳§׳•׳¨׳¡ ׳§׳¦׳™׳ ׳™׳,   ׳³ג€”׳³ג€˜׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ֲœ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג€¢׳³ֲ ׳³ג€÷׳³ֳ— ׳³ֲ׳³ֻœ׳³ֲœ,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ׳³ג€¢׳³ֲ¥ ׳³ג€¢׳³ג€׳³ֲ¦׳³ֲœ׳³,   ׳³ג‚×׳³ֻœ׳³ג€¢׳³ֲ¨,   ׳³ג‚×׳³ֲ¨׳³ֲ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ג„¢׳³ֲ§,   ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¨׳³ג€¢׳Ÿֲ¿ֲ½ ׳³ג€¢׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ—,   ׳³ֲž׳³ג€œ׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€÷׳³ֳ— ERP,   ׳³ֲž׳³ג€™׳³ֲœ׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ»ֲœ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֻœ׳³ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳—׳™׳œ ׳”׳™׳,   ׳—׳•׳‘׳œ׳™׳,   ,   ֳ—ֲ ֳ—ג€,   ,   נמ,   מדריכת ERP,   חו,   גנ,   הו,   שלישות,   שייטת 13,   פקמצית,   ׳¦׳• ׳¨׳׳©׳•׳Ÿ,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳‘׳§׳¨׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳˜׳›׳ ׳׳™׳× ׳׳•׳₪׳˜׳™׳×,   ׳ž׳•׳“׳,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳ž׳‘׳¦׳¢׳™׳ ׳׳•׳•׳™׳¨,   ׳§׳©׳¨,   ׳§׳‘,   ׳³ג€™׳³ג€¢׳³ֲœ׳³ֲ ׳³ג„¢,   ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲœ,   ׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ֲž׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ֲ¥ ׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג€¢׳³ֲš,   ׳³ֲ¢׳³ֳ—׳³ג€¢׳³ג€œ׳³,   ׳³ֲ©׳³ג€˜,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ג„¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲŸ,   ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ג€׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֳ—׳³ ׳³ג„¢׳³ֳ—,   ׳—׳•,   ׳’׳™׳•׳¡,   ֳ´ֳ·ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ₪,   ,   נ,   נח,   טייס,   אלחוטנית חוף,   מג,   מדריכת סימולטור,   חיל,   בקרית איסוף קרבי,   בקרית שליטה ימית,   גיוס,   הדרכה,   תצפיתנית,   ׳ž׳˜,   ׳ž׳©׳§׳™׳× ׳ ׳™׳•׳•׳˜ ׳•׳×׳—׳§׳•׳¨,   ׳ž׳₪׳§׳“׳× ׳›׳™׳×׳× ׳˜׳™׳¨׳•׳ ׳™׳,   ׳¢׳•׳‘׳“׳× ׳—׳§׳¨ ׳ž׳•׳“׳™׳¢׳™׳Ÿ,   ׳³ֲ¡׳³ֲ§׳³ֲ¡,   ׳³ֲ¦׳³ן¿½ ׳³ג€”׳³ן¿½ ׳³ג„¢׳³ן¿½?,   ׳³ֲ©׳³ֲ¨׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲŸ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲœ׳³ֲ³׳’ג€žֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲž׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ֲŸײ²ֲ¿ײ²ֲ½,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳³ג€™׳’ג€šֲ¬ײ»ֲœ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   פקחית טיס×,   ,   ,   אריות הירדן,   טיס,   מצ,   מט,   מדים,   משקית ניווט ותחקור,   חוקרת מודיעין ימי,   בה,   גבעתי,   קד,   קשר,   ׳¨׳›׳–׳× ׳”׳×׳¨׳¢׳”,   ׳×׳¦׳₪׳™׳×׳ ׳™׳×,   ׳˜׳™׳¨׳•ן¿½ ׳•׳×,   ׳˜׳™׳™׳¡,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳”׳’׳ ׳” ׳׳•׳•׳™׳¨׳™׳×,   ׳×׳•׳×׳—׳ ׳™׳?,   ׳×׳•׳×׳—׳ ׳™׳,   ׳³ג€œ׳³ג€¢׳³ג€˜׳³ג€œ׳³ג€˜׳³ֲŸ,   ׳³ֲ¨׳³ג€÷׳³ג€“׳³ֳ— ׳³ֲž׳³ג„¢׳³ג€œ׳³ֲ¢,   ׳³ֲ³ײ²ֲ¢׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲ¢׳³ֲ³ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ¥,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ§׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ¡,   ׳³ֲ³ײ³ג€,   ׳³ֳ—,   ׳₪׳™׳§׳•׳“,   ׳‘׳,   ׳’׳,   ׳’׳׳ž׳,   ,   ×¦× ×—× ×™×?,   רכזת בקרה אווירית,   טירונות,   משטרה,   תותחנים,   קב,   פיקוד,   ׳˜׳™׳¡,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳œ ׳¨׳’׳œ׳™׳,   ׳ž׳“׳¨׳™׳›׳× ׳—׳™׳¨,   ׳³ג€׳³ֲ ׳³ג€œ׳³ֲ¡׳³,   ׳³ג€™׳³ג„¢׳³ג€¢׳³ֲ¡,   ׳³ג€™׳³ֲ׳³ֲž׳³ֲ,   ׳³ג€”׳³ג€¢,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ,   ׳³ג‚×׳³ג„¢׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ג€œ ׳³ג€׳³ֲ¢׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ£,   ׳³ג‚×׳³ֲ§׳³ג€”׳³ג„¢׳³ֳ— ׳³ֻœ׳³ג„¢׳³ֲ¡׳³,   ׳³ֲ ׳³ג€”,   ׳³ֲ§׳³ג€¢׳³ֲ¨׳³ֲ¡ ׳³ֲ§׳³ֲ¦׳³ג„¢׳³ֲ ׳³ג„¢׳³ֲ,   ׳³ֲ©׳³ג„¢׳³ג„¢׳³ֻœ׳³ֳ— 13,   ׳³ֲ³ײ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ²ײ²ֲ³׳³ֲ²ײ²ֲ²,   ׳³ֲ³ײ²ֲ³׳²ֲ³׳’ג‚¬,   ׳³ֲ³׳’ג‚¬ֲœ׳³ֲ³׳’ג€šֳ—׳³ֲ³ײ²ֲ¨,   ׳³ֳ—׳³ֲ¦,   ׳—׳§,   8200,   חילוץ והצל×,   ֳ—,   ,   ,trhfh,  
, . . , , , , , , , ("), , ( ), , , , , , , , ", , , , ", 669, , , , , , , ", , , , , , , , , .